Yale 無線連接器

產品規格

尺寸: 50(W) x 98(H) x 60(D)

配對門鎖︰最多1

配對手機︰最多8

電壓︰110 ~ 250V ac產品特色︰

網絡及藍牙連線功能
遠端控制門鎖
遠端門鎖設定
查閱開啟記錄
抵達開門通知
即時推播通知
警報通知